Technical Program

Paper Detail

Paper:TH-A4.1P.9
Session:Wave Propagation in Urban and Traffic Environments
Location:Grand Caribbean Salon III
Session Time:Thursday, June 30, 13:20 - 17:00
Presentation Time:Thursday, June 30, 16:20 - 16:40
Presentation: Oral
Paper Title: Quasi-Stationarity Regions Analysis for Channel in Composite High-Speed Railway Scenario
Authors: Jingya Yang, Bo Ai, Ke Guan, Ruisi He, Qi Wang, Danping He, Beijing Jiaotong University, China; Zhuyan Zhao, Deshan Miao, Hao Guan, Nokia Siemens Networks, China

AP-S/URSI 2016 Patrons