Technical Program

Paper Detail

Paper:TUP-A1.2P.6
Session:Antenna Theory II
Location:Poster Area B
Board Number:PB.6
Session Time:Tuesday, June 28, 14:40 - 16:40
Presentation Time:Tuesday, June 28, 14:40 - 15:40
Presentation: Interactive Forum
Paper Title: A dual-mode orbital angular momentum antenna array
Authors: Yu Yao, Xianling Liang, Xudong Bai, Zheng Peng, Yang Qian, Junping Geng, Ronghong Jin, Shanghai Jiao Tong University, China

AP-S/URSI 2016 Patrons